9.11.16

Yaprak Dökümü KelimeleriMalumatlı    Bilgili

Mugayir     aykırı

Teamül      davranışı öteden beri olagelen

Bedbin       kötümser

Teşbir        benzetme

Zevalsiz    sorumluluğu olmayan, bitmeyen

Hamilik        Koruyucu

Teessürü    üzüntü

Ayal        eş ve çocuklar

Gaileli        üzüntü veren belalı iş

Mukabil    karşılık

Addedilmesinden    sayılmak

Sadedilli    kolay aldanan

İstihza        Alay

Muavenet    yardım

Bahusus    özellikle

İntizam        düzen

Paraşola    atla çekilen binek arabası

Vehimli        kuruntu

Yeis        ümitsizlik

Ehemmiyetli    Önem

Müsabaka    yarışma

Nahif        ince, zayıf, cılız

Muvaffakiyet    başarı

Mesuliyet    sorumluluk

Tekaüt        emekli

Binaenaleyh    bundan dolayı

Mazlumluk    ezilmişlik (mecazi) uysallık

Rikkat        incelik, yumuşaklık

İhtimam    özen

Müteala    düşünce

Malumatlı    bilgi

Muktedir    gücü yeten iktidarlı güçlü

Mütemadiyen    sık sık

İhtilaf        anlaşmazlık

Müessir     etkili

Mütekait    emekli

Mürekkep    birleşik, oluşmuş

Feylosofça    filozof

Tevekkül    gerekeni yaptıktan sonra neticeyi Allah’a bırakmak

Alabros        bir tür saç modeli

Hasılı        sözün kısası, kısaca

Nüfuz        erk, söz geçirme

Tesir        etki

İktisat        tutumluluk

Hasislik        cimrilik

Hakir        hor görülen, değersiz

İhtiyarınla    seçme, isteme

Mukavemet    dayanmak, direnmek

Müsavi        eşit

Çehre züğürdü    yüz güzelliğinden yoksun

Mütareke     ateşkes

Mukaddeme    önsöz, başlangıç

Müteessir    üzülmek

Aleyhtar    karşı olan

Mey’us         Üzgün, karamsar

Tasvir        betimleme, göz önünde bulundurma, canlandırma

Mahrumiyet    Yoksunluk

Mezat        açık arttırma

Bedbin         kötümser

Tevazu        Alçak gönüllülük, isteyerek mertebesinin altında görünmek

Fırka        Parti, Bölük

Metanet    Dayanıklılık, sağlamlık

Müphem    Belirsiz

Ahdı        söz vermek

Asrı        Çağdaş, Modern

Hırdavat    ufak tefek önemsiz eşya

Sirayet        bulaşma, yayılma

Asır        Çağ

İcabat        gerekler

Müstesna    sıradışı, ayrı

Yıprak        aşınmış, eski

Kadir        gücü yeter, güçlü

İktifa        yetinmek

Akıbet        son, netice

Fesad         arabozucu, karıştırıcı

Kezalik        aynı biçimde, öyleki, bu da öyle

Hassa        özellik

Pekyüzlülük    karsındakini kıracağını bilerek, sözünü söylemekten çekinmeyen

Halaskan    kurtarıcı

Şikar        av

Matah        küçümseme belirten söz

Umman    okyanus

Muvakkat    geçici

Enflüenza    grip

Tekdir        azarlamak

Rabıta        bağ

Veveyla        çığlık

Alil        hastalık, sakat

Mustarip    acı çeken

İhtimam    özen

İzzetinefis    kendine olan saygı

İmtiyaz        ayrıcalık

İstiskal        yüz vermeyerek kovmak

 Pandandif     boyuna takılan değerli takı

Gark ederim    bir şeyi bol bol vermez  (mecaz) boğmak

Melike        hükümdar

İttiham        suçlanma

İptidai        ilkel

Maalmemnuniye    memnuniyetle

Teessür        üzüntü

İtidal        ılımlılık, soğukkanlılık (mecaz)

Müzakere    fikir alışverişi

Keşküllü    metal veya tahdadan yapılmış dilenci çanağı

Seza        uygun, yaraşır

İnfial        gücenme

Tebdil        değiştirme

Mahut        bilinen

Muhkem    sağlam

Tafsialat    ayrıntı

İstintak        sorgu

İhtiyat        ilerisini düşünerek ölçülü davranma, sakınma

Nüzul        felç, inme

Muamma    anlaşılmayan, bilinmeyen şey

2 yorum:

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın...