7.1.19

ida­rei ör­fi­ye ilanı

@sessizokur_

Cad­de­de ras­ge­le ve hız­lı yü­rü­yor­dum. Ben­de de ağ­la­ma is­ti­da­dı var­dı. Yut­kun­dum. Ru­hi bir ta­kal­lüs­le he­ye­can­la­rı­mın bü­tün men­fez­le­ri­ni tı­ka­ma­ğa ve içim­de ida­rei ör­fi­ye ilân et­me­ğe ça­lı­şı­yor­dum.

Ey de­li he­ye­can­la­rım, ge­ce­nin bu saa­tin­de, şu­uru­mun üs­tün­de gez­me­niz ya­sak! Yor­gan­la­rı­nız­dan baş­la­rı­nı­zı çı­ka­ra­yım de­me­yi­niz. Her tür­lü coş­kun­luk­la­ra pay­dos!

Göz­le­ri­mi dı­şa­rı­ya çe­vir­dim. Ka­ran­lık bir so­ka­ğın kö­şe­sin­de şo­fö­rü uyu­yan bir oto­mo­bil. İle­ri­de ba­şı önü­ne dü­şük ve kol­la­rı sar­kık bir adam göl­ge­si. An­sı­zın çı­kan ve yer­den bir ga­ze­te kâğı­dı­nı kal­dı­ra­rak ba­na doğ­ru sa­vu­ran bir rüzgâr. Yağ­mur dam­la­la­rı. Bir du­va­rın di­bin­de ge­ri­ne­rek ağır ağır ye­rin­den kal­kan ve bir so­ka­ğın içi­ne doğ­ru hız­la ko­şan bir kö­pek. Uzak­lar­da bir hav­la­ma. Lâmba­lar­da ve ta­belâlar­da sal­lan­tı. Dar so­kak­lar­dan çı­ka­rak, ufkî bir su­ret­te yolke­sen ek­şi ko­ku­lar.


Te­pe­ba­şı. Ote­li­me gir­dim ve oda­da, so­yun­ma­dan ev­vel, uzun müd­det ha­re­ket­siz dur­dum. “Ev­le­ni­niz ço­cu­ğum, be­nim ya­şım­da yal­nız ya­şa­ma­nın ne ol­du­ğu­nu bi­le­mez­si­niz.” Göz­le­rim ya­ta­ğın so­ğuk be­ya­zın­da. Kı­mıl­da­mı­yo­rum. Ku­lak­la­rım çın­lı­yor. “O va­kit ba­na öy­le ge­lir ki yer­yü­zün­de ya­pa­yal­nı­zım, meç­hul şey­ler, be­lir­siz teh­li­ke­ler­le çev­ri­li, müt­hiş su­ret­te yal­nız.” Şim­di böy­le bu. Ge­ce­nin sükûtun­dan umul­ma­ya­cak ses­ler icat edi­yo­rum. Uzak­lar­da bir hay­kı­rış be­nim is­mi­mi ça­ğı­rı­yor gi­bi...[line] Peyami Safa'nın, Bir Tereddütün Romanı isimli eserinden  bir bölüm okudunuz...
kişisel blog,takip et

4 yorum:

 1. Peyami Safa Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından.
  Emeğinize sağlık.


  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. yazdıklarınıza tastamam katılıyorum... Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederim... :)

   Sil
 2. Bu sene ağırlıklı olarak Türk Edebiyatı Klasikleri okumayı düşünüyordum. Son iki paylaşımınıza bakınca, yıllar önce okuduğum bu kitabı bu sene içinde tekrar okumaya karar verdim. Paylaşımlar için teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Muhteşem eserlerin yeniden ukunabilmesi yönünde bir ayna olabiliyorsak ne mutlu bendenize... kıymetli yorumunuz için teşekkür ediyorum... sevgiler selamlar...

   Sil

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın...